Text Box: 	Automatika za upravljanje,nadzor i regulaciju tunelske rasvjete ELREM PRO - CT

                 PRO - CT  automatika je  komplet modularnih procesorskih uređaja za upravljanje instalacijom rasvjete odlazne zone,prilagodnih ulazne i izlazne te prolazne(unutarnje) zone u cestovnim tunelima,realiziran softvareom vlastite proizvodnje na hardwareu renomiranog proizvođača Moeller-serija procesorskih kontrolera za industrijske primjene EASY.Centralni panel-ugradni modul uspoređuje mjerni signal iz sondi-mjernih pretvarača za mjerenje intenziteta svjetlosnog toka/luminancije MPLx (4-20mA)-vodeći i rezervni signal mjernih pretvarača u pretportalnoj zoni tunela.Ovisno o postavljenim granicama iz prijenosne karakteristike rasvjetljenosti/luminancije(PFL) uključuje i određuje intenzitet rasvjete pripadne prilagodne zone tunela danju,kontinuirao u rasponu 12,5%-100% maximalnog intenziteta,po metodi kombinacije uključenja grupe reflektora u zoni adaptacije kao dijela instalirane snage/intenziteta svjetlosnog toka(25%,50% i 100% punog intenziteta) u svakom režimu rada,s kontinuiranom regulacijom intenziteta u rasponu 50-100% za svaki režim.                                                                                                                  Komplet se sastoji od ugradnog komunikacijsko-poslužnog modula(na slici),procesorskog modula za proširenje i komunikacijskog modula,svi opremljeni odgovarajućim sofwareom.U konfiguraciji više razdjelnika u istoj zoni adaptacije,svaki razdjelnik ima svoj komplet uređaja.Automatika realizira sve potrebne funkcije lokalnog automatskog i ručnog načina rada razdjelnika regulacije tunelske rasvjete,podređenih i  međusobno usklađenih s komandnim funkcijama nadređenog sustava daljinskog upravljanja SDUN/SDV;sve sa stalno aktivnim automatskim i nezavisnim zaštitnim,kontrolnim i dijagnostičkim funkcijama za nadzor razdjelnika i pripadnih regulatora rasvjete.

             Na ekranskom prikazu su podaci o rasvjetljenosti(klux), trenutnim postocima regulacije, režimu rada , podatak o aktivnoj(glavnoj) sondi/pretvaraču, trenutno uključenoj snazi(kW) te trenutnom datumu i satu. Bilo kakva neispravnost svjetlosne sonde ili greška u radu razdjelnika i regulatora pokazuje se na prikazu ii javlja u SDV/SDUN.Izlazi koji kontinuirano upravljaju intenzitetom rasvjete posredstvom regulatora rasvjete su pulsno-širinski modulirani(PWM) i prilagođeni karakteri- stikama primjenjenog regulatora rasvjete elREG-NaV/emReg R.Za upravljanje kompenzacijom su predviđena 4 digitalna izlaza  on/off, za upravljanje  uklopom 5 digitalnih izlaza on/off,a stupnjem intenziteta 2 x 3 digitalna on/off izlaza( PWM OC izlazi ).Svi nivoi sklapanja;minimalni I maximalni nivoi sklapanja grupa reflektora,nivoi sklapanja kompenzacijskih baterija,kao I ostali parametri ( vrijeme, rezervni mod rada itd. )su namjestivi od strane za to ovlaštene osobe,sve sukladno funkcionalnom dijagramu rada razdjelnika tunelske regulacije rasvjete ( ELREM PRO-TRx ) prema našem tipskom projektnom rješenju,te po zahtjevu izmijenjeno sukladno glavnom projektu.

Text Box:      Uređaj za nadzor i upravljanje razdjelnika regulacije cestovne rasvjete PRO - CRx / PRO - CRNx

                 PRO - CRx je izvedba uređaja za nadzor razdjelnika cestovne rasvjete ELREM PRO-x ,s internim funkcijama prilagođenim regulatorima rasvjete elReg,koji osim u uvodu navedenih standardnih funkcija,podržava  i opcijske:mjerenje izlaznog napona(uz dodatak mjernog pretvarača MPU-3),mjerenje i pamćenje potrošene i ušteđene energije i dojava postotka ispada izvora/svjetiljaka(uz dodatak odgovarajućeg mjerila energije),daljinski nadzor(izvedba PRO-CRr uz primjenu PRO-RC),upravljanje pomoću foto-releja uređaja(dodatak Fs)             PRO - CRNx je izvedba uređaja za nadzor razdjelnika cestovne rasvjete ELREM PRO-xN ,s internim funkcijama prilagođenim regulatorima rasvjete emReg R.

Text Box: 	Uređaj za nadzor i upravljanje sklopa razdjelnika tunelske rasvjete PRO - Rx
Text Box: 	PRO - Rx je procesorski uređaj za nadzor i zaštitu upravljačkog sklopa u sklopnim uređajima-razdjelnicima rasvjete u cestovnim tunelima ( ELREM PRO-TRx ).Uređaj nadzire rad sklopa prema prema komandama iz automatike za regulaciju tunelske rasvjete PRO-CT.Registrira i pokazuje na zaslonu eventualne kvarove i greške u radu sklopa koje ujedno dojavljuje u sustav daljinskog vođenja SDV-a.Sastoji se od procesorske jedinice sistema EASY opremljene originalnim programom.									Na prikazu su podaci o režimu rada te trenutnom datumu i satu. Neispravnosti ili greške u radu sklopnog dijela razdjelnika obrađuje sukladno programu,te se pojavljuju na prikazu,a u slučaju da nisu trajnog karaktera, mogu se ručno resetirati.Uređaj broji kvarove po tipu i vrsti te bilježi vrijeme rada pojedinog režima rasvjete.Sve te podatke je moguče vidjeti na displeju uređaja listajući ekrane pomoću tipke. 
Text Box: 	Uređaj za nadzor i upravljanje razdjelnika tunelske ventilacije PRO - Vx
Text Box: 	PRO - Vx je procesorski uređaj za nadzor i zaštitu upravljačkog sklopa u sklopnim uređajima-razdjelnicima ventilacije ELREM PRO—TVx u cestovnim tunelima.Uređaj nadzire rad sklopa prema prema komandama iz automatike.Registrira i pokazuje na zaslonu eventualne kvarove i greške u radu sklopa koje ujedno dojavljuje u sustav daljinskog vođenja SDV-a.Sastoji se od procesorske jedinice sistema EASY opremljene originalnim programom.
	Uređaj nadzire bitne funkcije u elektromotornom razvodu, i to: napon napajanja, proradu zaštite od termičkog i nadstrujnog preopterećenja i izvršenje uklopa, te registrira i pokazuje na zaslonu eventualne kvarove i greške u radu sklopa koje ujedno dojavljuje u  sustav SDV-a.Sastoji se od procesorske jedinice opremljene programom.Na prikazu su podaci o namještenom I stvarnim trenutnim izlaznim naponima. Bilo kakva neispravnost ili greška u radu dojavljuje se na prikaz, te u slučaju da nije trajnog karaktera, može se resetirati pomoču tipke.	
Text Box:    Uređaj za nadzor i upravljanje razdjelnika regulacije napona PRO - RNx

             PRO - RNx je procesorski upravljački uređaj za upravljanje i nadzor razdjelnicima regulacije napona tip ELREM PRO-RRNx.

      Uređaj posredstvom sučelja za komunikaciju s procesorskim kontrolerima regulatora napona emReg N,upravlja regulatorima napona  i ujedno nadzire rad svih pojedinačnih sklopnih elemenata smještenih u razdjelniku regulacije napona. Pogonske veličine(izlazni naponi) te kvarovi mogu se očitati sa displeja procesora sa oznakom vrste kvara.  Procesor je opremljen opcijom automatskog reseta u slučajevima prorade zaštite zbog privremenih netipičnih stanja (prenaponi iz mreže ili atmosferskih utjecaja) dok trajni kvarovi ostaju zabilježeni  do trenutka njihovog otklanjanja i ručnog resetiranja tipkalom P1.Svi kvarovi se bilježe u memoriji procesora po vrsti i vremenu nastanka. Brisanje i resetiranje memorije je moguče samo od strane za to ovlaštene osobe.

Text Box: 	Uređaji za upravljanje i nadzor sustava rasvjete PRO-**
Text Box: 	Uređaj za nadzor i upravljanje razdjelnika javne rasvjete PRO - JRx

           PRO - JRx je izvedba uređaja za nadzor razdjelnika javne rasvjete s regulacijom rasvjetljenosti/relativnog intenziteta ELREM    PRO-RJRx ,koji osim u uvodu navedenih standardnih funkcija,podržava  i dodatne opcijske:mjerenje izlaznog napona(uz dodatak mjernog pretvarača MPU-3),mjerenje i pamćenje kumulativa potrošene i ušteđene energije i dojava postotka ispada izvora/svjetiljaka(uz dodatak odgovarajućeg mjerila energije),daljinski nadzor(uz dodatak modema),upravljanje pomoću mrežnog tonfrekventnog uređaja(dodatak MTU),upravljanje pomoću vanjskog foto-releja (dodatak Fs).

Text Box: 	Uređaj za nadzor i upravljanje razdjelnika vanjske i unutarnje rasvjete PRO - Rx

                PRO - Rx je izvedba uređaja za nadzor razdjelnika vanjske i unutarnje  rasvjete  ELREM PRO - RRx ,koji osim u uvodu navedenih standardnih funkcija,podržava  i opcijske:mjerenje izlaznog napona(uz dodatak mjernog pretvarača MPU-3),mjerenje i pamćenje potrošene i ušteđene energije i dojava postotka ispada izvora/svjetiljaka(uz dodatak odgovarajućeg mjerila energije),daljinski nadzor(uz dodatak modema),upravljanje pomoću vanjskog foto-releja (dodatak Fs).

             OPČENITO

           ELREM PRO - ** su procesorski upravljački uređaji za upravljanje sustavima regulacije rasvjete i sustavima napajanja kvalitetnim naponom,te upravljanja sklopnim funkcijama razdjelnika rasvjete,ventilacije i stabilizatora napona,realiziran softwareom vlastite proizvodnje na odgovarajućem hardwareu renomiranog proizvođača Kloeckner-Moeller-serija procesorskih kontrolera za industrijske primjene –sistem EASY.                  Uređaj  nadzire i upravlja sve pogonske i zaštitne funkcije razdjelnika i vanjske funkcije  regulatora,te u slučaju potrebe aktivira odgovarajuće funkcije radi zaštite regulatora te uspostavljanja normalnog pogonskog stanja instalacije-reset regulatora i/ili sklopa razdjelnika.U slučaju nemogućnosti njegovog uspostavljanja normalnog pogonskog stanja u određenom vremenskom periodu,uključuje premoštenje regulatora.Kvarovi i prorade zaštite ostaju zapamćeni do trenutka ručnog resetiranja.Svi bitni statusi i neispravnosti se registriraju i mogu se očitati sa prikaza.Komunikacija s poslužnim osobljem je pomoću interaktivnog sučelja(funkcionalna tipkovnica+prikaz).U dijalog nije moguće ući bez upisa pristupne lozinke.Mjenjanje sistemskih postavljenih vrijednosti se obavlja uz korištenje prijenosnog osobnog računala(laptop ),sa za tu namjenu,ugrađenim  specijalnim programskim alatom,koji nije predviđen za uporabu od strane opslužnog osoblja.Pored redovnih funkcija,postoje i opcijske:,ovisno o predviđenoj namjeni.                       Dizajn, konstrukcija i izvedba  procesora je za industrijske uvjete, svi ulazi i izlazi su galvanski izolirani, što osigurava veliku pouzdanost. Izlazi su OC, tj. za aktiviranje releja koji nisu u uređaju.                         Detaljnije o svojstvima ovih procesorskih logičkih kontrolera(PLC),može se saznati iz njihovih specifikacija i specifikacija razdjelnika.

Up Arrow Callout: NA VRH