Text Box: 	Razdjelnici regulacije cestovne rasvjete  ELREM PRO– x

             Razdjelnik regulacije  cestovne rasvjete ELREM PRO-1(2) opremljen elektroničkim regulatorima elReg R/NAV-3 je realiziran kao samostojeći ormar  za uklop ,regulaciju i razvod instalacije cestovne rasvjete sa priključcima za 14(ELREM PRO-1) odnosno 6(ELREM PRO-2)reflektora NaV (bez prigušnicai kondenzatora) na visokom stupu 24m odnosno 16m,te dodatno za priključak razvodnih kabela za napajanje standardnih svjetiljaka cestovne rasvjete.Osim za napajanje cestovne rasvjete,razdjelnik napaja i uređaje promjenjive i stalne prometne signalizacije,a po potrebi i drugu opremu.

             Razdjelnik regulacije cestovne rasvjete ELREM PRO-3 opremljen regulatorima tipa elReg R/NAV-3 i elReg R/NAV-4 je realiziran kao samostojeći ormar  za uklop ,regulaciju i razvod instalacije javne rasvjete sa priključkom na stupove sa svjetiljkama,te dodatno za priključak razvodnih kabela za napajanje standardnih svjetiljaka cestovne rasvjete.Osim za napajanje cestovne rasvjete,razdjelnik napaja i uređaje promjenjive i stalne prometne signalizacije,a po potrebi i drugu opremu.

             Funkcija regulacije relativnog intenziteta rasvjete je kontinuirana od 50%(natrij visokog tlaka-NaV)do 100%,te se izvodi kontinuirano ili u tri stupnja na nivoima 100%,75%,50% relativnog intenziteta,s mekim prijelazima.Vrijeme  rada sa sniženim intenzitetom-štednog pogona je programski postavljeno i korisnik ga može mijenjati putem interaktivnog sučelja procesorskog uređaja,vođena po upravljačkom programu u uređaju za nadzor i upravljanje razdjelnikom(procesorskom uređaju sa interaktivnim sučeljem-digitalnim LCD i funkcijskom tastaturom PRO-CR ).Regulator rasvjete ima podesivo ograničenje najvišeg radnog napona instalacije rasvjete u nivou 100%* koji neće biti prekoračen u slučaju porasta mrežnog napona iznad granične vrijednosti(dodatna opcija-limitMAX).te tako ograničavajući najveći dopušteni napon napajanja rasvjetne instalacije na odgovarajuću vrijednost koja ne ovisi o nadnaponima u mreži,značajno doprinosi produženju vijeka uporabe izvora.                                                                                                                            Regulator ima kontrolu temperature s aktivnim ograničenjem snage,kao i prenaponsku zaštitu odvođenjem prekomjerne energije ,vrlo brzu nadstrujnu pasivnu zaštitu(ultrabrz rastalni osigurači-aR/gR karakteristika),dijagnostiku kvara s pamćenjem,sa alarmnim signalom(aktivira se nastankom kvara i proradom zadnjeg stupnja zaštite),što inicira automatsko premoštenje regulatora pod nadzorom procesora razdjelnika PRO-CR(samoinicirajuća i izvana pokrenuta automatska funkcija premoštenja).Slične zaštite ima i razdjelnik s odgovarajućom selektivnosti Ova visoka razine zaštite osigurava praktično punu raspoloživost funkcije napajanja rasvjete(puni pogon u slučaju kvara),te vrlo visok stupanj zaštite opreme u razdjelniku i instalacije.

             Ova vrsta regulacije nije neutralna u vezi oblika napona,ali ne utječe na factor snage instalacije,osim nužnosti premještanja compenzacijskih kapaciteta.Ona je obvezno električki ispred regulatora,na pojnoj strain,te je izvedena grupno kompenzacijskim baterijama(trofazno u trokut).regulirani izlazni napon je sličan sinusnom ulaznom naponu,sa dozvoljenim izobličenjima(EMC sukladnost).                                                                Efikasnost regulacije je vrlo visoka,veća od 98%.Sklapanje rasvjete može biti različito:u pojnoj točki,daljinski i lokalno pomoću foto-releja.U izvedbi razdjelnika s mogućnosti daljinskog nadzora,primjenjuje se procesorskii uređaj  PRO - CRr .

             Efekti ušteda su: električne energije do 40%, a ušteda u troškovima zamjene žarulja od 50% do 100%. Trajnost i pouzdanost cijele priključene instalacije javne rasvjete je povećana.Ovaj tip razdjelnika je primjenjen u velikom broju na instalacijama cestovne rasvjete Hrvatskih autocesta.

             Standardne funkcije su:

             -uklop lokalno signalima iz:

                          -foto-releja(luksomat-dodatna oprema**)

                                  -po upravljačkim programima uklopa i regulacije u uređaju za nadzor i upravljanje

                                   razdjelnikom-procesorskom uređaju PRO - CR sa interaktivnim sučeljem-digitalnim displejem i

                                   funkcijskom tastaturom.Funkcija uklopa je predviđena kao rezervni način uključenja(po

                                   upisanoj godišnjoj tablici izlaska/zalaska sunca DHMZ).

             -regulacija relativnog intenziteta rasvjete:

                          -PWM(pulsno-širinska modulacija) regulacija napona instalacije rasvjete u serijskom spoju                                                        -kontinuirana u stand. opsegu od 50%(za NaV izvore) do 100% relativnog intenziteta;

                                  -intervali  rada sa sniženim intenzitetom su programski podesivi      

                                  -korisnik parametre(intervale i relativni intenzitet) može mijenjati putem interaktivnog sučelja

                                   procesorskog uređaja

             -nadzor i zaštita regulatora rasvjete:

                                  -zaštitu regulatora u slučaju termičkog preopterećenja

                                  -prenaponsku zaštitu  od tranzijenata odvođenjem energije nadvišenja

                                  -brzu nadstrujnu i zaštitu od kratkog spoja(ultrabrzi učinski osigurači)

             -nadzor i zaštita razdjelnika regulacije rasvjete:

                          -procesorski kontroler razdjelnika PRO - CR,s dijagnostikom i memorijom kvarova/prorada

                                   zaštite,brojači sati rada po nivoima intenziteta,

                                  -saveFAULT funkcija-rad u režimu premoštenja u slučaju kvara i/ili prorade zaštite

                                  -kontrolirana temperatura-grijanje(100W s termostatom) i hlađenje(filtrirani usis i prisilno

                                   ventilirani otsis zraka s termostatom),alarmni termostat

                                  -aktivnu dvostupanjsku zaštitu razdjelnika u slučaju termičkog preopterećenja(kvar hlađenja)

                                  -prenaponsku zaštitu  od tranzijenata odvođenjem energije nadvišenja

                                  -brzu nadstrujnu i zaštitu od kratkog spoja,selektivno s razvodom

                                  -sistem zaštite od dodira dijelova pod naponom,nadstruje i kratkog spoja TN-C

             Standardna izvedba je:

                          -za vanjsku ugradnju(ojačani poliesterski ormar-IP43,uzemljeni metalni dijelovi,izolirano

                                   kućište)

                                  -u izvedbama prolazne(nazivne) snage:oznaka  x=1- 3 x 2 kVA, x=2 - 3 x 4 kVA,

                                   x=3 - 3 x 7kVA,x=4 - 3 x 12kVA.

             Standardni opseg isporuke:

                          -fco proizvodni pogon Rakitje,ispitan,zapakiran,utovaren,s ispitnim protokolima,tipskim

                                   atestima i Izjavama o sukladnosti proizvoda

                                  -garancija 2 godine po standardnim uvjetima za naše proizvode

                                  -osiguran servis i rezervni dijelovi u garantnom roku i 7 godina nakon njegovog isteka

 

             Dopunske funkcije po zahtjevu su:

                 -regulacija lokalno:

                                  -kontinuirana u standardnom opsegu od 50% do 100% relativnog intenziteta;s tri programabilna stupnja na

                                    nivoima 100%,75% i 50% relativnog intenziteta(ili po zahtjevu),s mekim prijelazima*

                 - limitMAX = podesivo ograničenje najvišeg radnog napona instalacije rasvjete u nivou 100%

                 - saveENERGY-1 = ušteđenu energiju izračunava processor razdjelnika na osnovi obračuna sati rada

                                                       u svakom nivou regulacije;

                 - sistem zaštite od dodira dijelova pod naponom i nadstruje/kratkog spoja se izvodi prema projektu/

                    zahtjevu(diferencijalna strujna zaštita,magneto-termički prekidači,visokoučinski osigurači s

                    rastavnim podnožjima)

             Dopunska izvedba po zahtjevu:

                          -nezavisno regulirane faze

                          -za unutarnju ugradnju(čelični limeni ormar s poliuretanskim ili epoksidnim -IP43,uzemljeni

                                   metalni dijelovi)

                                  -IP 54 za sve izvedbe

                                  -u izvedbama prolazne(nazivne) snage:oznaka  x=2a - 3 x 5 kVA, x=3a - 3 x 10 kVA,   

             Dopunski opseg isporuke:

                          -fco gradilište,ispitan,zapakiran,utovaren,s ispitnim protokolima,tipskim

                                   atestima i Izjavama o sukladnosti proizvoda

                                  -ispitivanje funkcije nakon montaže i puštanje u pogon,izdavanje protokola o puštanju u  rad

                                  -ugovoren interventni servis u garantnom roku

                                  -ugovoren redovni servis u garantnom roku

             Dodatne usluge po zahtjevu:

             - revizija i prilagodba projekta(od strane renomiranog ovlaštenog inženjera-projektanta javne rasvjete)

                 - savjetovanje s projektantima,stručnim osobljem investitora,službama održavanja-predavanje i praktični dio

 

             Razdjelnici i regulatori su sukladni hrvatskim standardima HRN EN50274:2002,HRN EN 60439-1:1999/A1:2004,HRN EN 60947-4-3:2005, HRN EN 61000-3-2:2001 i HRN EN 61000-3-3:1997,HRN EN 61000-6-2:2001,HRN EN 61000-6-4:2003,HRN EN 60950-1:2005

 i važećim propisima-zadovoljava uvjete HEP-a  i sukladan je sa zahtjevima Pravilnika o električnoj opremi  namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 135/2005),Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN br. 16/2005) te EU Direktivom 2004/108/EC.Izdajemo proizvodne i ispitne ateste i izjave o sukladnosti i kvaliteti nakon izvršene ugradnje i probnog pogona.

 

Tehnički podaci:

 

Nazivna snaga:               PRO-1(2);x=1—3x2kVA;x=2—3x4kVA;                                                                                                                                                                     PRO3;x=3—3x7 kVA;x=4 - 3x12 kVA

Napajanje: 3x400/230 V,50 Hz

Tolerancija napona:0,851,1 Un 

Regulacija: PWM 0%,50(60) - 100%  rasvijetljenosti (žarna nit;halogena-12Vdc+230Vac;neonska-230V/xkV;NaV;HQI)

Točnost regulacije:+/- 0,2%

Ukupni toplinski gubici:< 3%

Temperatura okoline: -25 - 30 o C

Hlađenje:prisilno 30m3/h

Relativna vlažnost: kl. F rel.vl.(10-95%)

Kućište:1130x1000x320 mm(ojačani poliester),IP43,montaža na temelj

Text Box: 	Izvedba ELREM PRO-1					Izvedba ELREM PRO-3
Text Box: 	Blok shema u izvedbi ELREM PRO-3
Text Box:      	NAPOMENA ! Za instalacije rasvjete koja je kompenzirana u svjetiljkama koristi se razdjelnik regulacije  rasvjete ELREM PRO-xN opremljen regulatorima tip emReg R  .

Up Arrow Callout: NA VRH
Text Box: 	Blok shema u izvedbi ELREM PRO-1,2