Text Box: 	Razdjelnici regulacije i rasklopa javne rasvjete ELREM PRO-RJRx
Text Box: 	Izvedba ELREM PRO-RJR3
Text Box: 	Blok shema

             Razdjelnik regulacije i rasklopa javne rasvjete ELREM PRO-RJRx opremljen trofaznim elektroničkim (IGBT) regulatorima emReg - R 3x400V i dodatnim transformatorom TRRx  3x400/42V, je realiziran kao samostojeći ormar  za uklop,trofaznu spregnutu,beskontaktnu i kontinuiranu regulaciju napona i razvod instalacije javne rasvjete sa priključcima razvodnih kabela za napajanje standardnih svjetiljaka javne rasvjete s plinom punjenim izvorima(natrij visokog tlaka,metal-halogene).Osim za napajanje  javne rasvjete;1-6 trofaznih kabelskih priključaka,razdjelnik može napajati 1-3 trofazna priključka nereguliranim naponom uređaje promjenjive i stalne prometne signalizacije i drugu opremu(oglasni paneli i dr.).

             Standardne funkcije su:

             -uklop lokalno signalima iz:

                          -foto-releja(luksomat-dodatna oprema**)

                                  -MTU(mrežni ton-frekventni uređaj-dodatna oprema**)

                                  -po upravljačkim programima uklopa i regulacije u uređaju za nadzor i upravljanje

                                   razdjelnikom-procesorskom uređaju PRO - JRx sa interaktivnim sučeljem-digitalnim displejem i

                                   funkcijskom tastaturom.Funkcija uklopa je predviđena kao rezervni način uključenja(po

                                   upisanoj godišnjoj tablici izlaska/zalaska sunca DHMZ).

             -regulacija relativnog intenziteta rasvjete:

                          -PWM(pulsno-širinska modulacija) regulacija napona primara dodatnog transformatora u

                                   serijskom spoju,fazno spregnuta(trokut)   

                                  -ne utječe i nije ovisna o valnom obliku i faktoru snage instalacije rasvjete

                                  -kontinuirana u standardnom opsegu od 50%(60% za metalhalogene izvore) do 100%

                                   relativnog intenziteta;

                                  -intervali  rada sa sniženim intenzitetom su programski podesivi                                                                                                             -korisnik parametre(intervale i relativni intenzitet) može mijenjati putem interaktivnog sučelja

                                   procesorskog uređaja

             -nadzor i zaštita regulatora rasvjete:

                          -procesorski kontroler regulatora,s dijagnostikom i memorijom kvarova/prorada zaštite                                                               -aktivnu dvostupanjsku zaštitu regulatora u slučaju termičkog preopterećenja

                                  -prenaponsko prigušenje i dvostupanjsku prenaponsku zaštitu  od tranzijenata odvođenjem

                                   energije nadvišenja

                                  -iznimno brzu aktivnu nadstrujnu i zaštitu od kratkog spoja(samonadzirani i samoinicirajuće

                                   Ograničenje i prekid struje regulatora u vremenu 10-100ms)

                                  -samostalni pokušaj ponovne prorade,kontrolni i sigurnosni protokoli s procesorom razdjelnika

                                  -signal ispada(pojava kvara ili prorada najvišeg stupnja zaštite)regulatora koji predstavlja

                                   zahtjev procesoru razdjelnika za automatskim uklopom premoštenja regulatora(bypass)

                                   sklopnikom

             -nadzor i zaštita razdjelnika regulacije rasvjete:

                          -procesorski kontroler razdjelnika PRO - JRx,s dijagnostikom i memorijom kvarova/prorada

                                   zaštite,brojači sati rada po nivoima intenziteta,

                                  -bypass funkcija-rad u režimu premoštenja u slučaju kvara i/ili prorade zaštite

                                  -kontrolirana temperatura-grijanje(100W s termostatom) i hlađenje(filtrirani usis i prisilno

                                   ventilirani otsis zraka s termostatom),alarmni termostat

                                  -aktivnu dvostupanjsku zaštitu razdjelnika u slučaju termičkog preopterećenja(kvar hlađenja)

                                  -prenaponsko prigušenje i  prenaponsku zaštitu  od tranzijenata odvođenjem

                                   energije nadvišenja

                                  -brzu nadstrujnu i zaštitu od kratkog spoja,selektivno s razvodnim osiguračima

                                  -dvostruko prigušenje(filtracija) harmoničkih izobličenja i tranzijenata ( THDu < 0,2 % )

                                  -sistem zaštite od dodira dijelova pod naponom,nadstruje i kratkog spoja TN-C

             Standardna izvedba je:

                          -za vanjsku ugradnju(ojačani poliesterski ormar-IP43,uzemljeni metalni dijelovi,izolirano

                                   kućište)

                                  -u izvedbama nazivne snage:oznaka  x=1 - 3x2kVA, x=2 - 3x4kVA;x=3 - 3x7kVA;x=4 - 3x12kVA.

             Standardni opseg isporuke:

                          -fco proizvodni pogon Rakitje,ispitan,zapakiran,utovaren,s ispitnim protokolima,tipskim

                                   atestima i Izjavama o sukladnosti proizvoda

                                  -garancija 2 godine po standardnim uvjetima za naše proizvode

                                  -osiguran servis i rezervni dijelovi u garantnom roku i 7 godina nakon njegovog isteka

 

             Dopunske funkcije po zahtjevu su:

             -obračunsko mjerenje energije-dodatna oprema**

                 -regulacija lokalno:

                                  -PWM(pulsno-širinska modulacija) regulacija napona primara dodatnog transformatora u

                                   serijskom spoju,fazno nespregnuta(zvijezda)

                                  -kontinuirana u standardnom opsegu od 50%(60% za metalhalogene izvore) do 100%

                                    relativnog intenziteta;s tri programabilna stupnja na nivoima 100%,75% i 50% relativnog

                                    intenziteta(ili po zahtjevu),s mekim prijelazima između nivoa*

                                  -intervali  rada sa sniženim intenzitetom su programski podesivi s do tri različita sezonska

                                   programa             

                                  -prošireni opseg regulacije(min. 35%)

                                  -korisnik parametre(intervale i relativni intenzitet) može mijenjati prijenosnim računalom putem

                                   RS232

                                  -signalima iz prometnog nadzornog sustava(ovisno o gustoći prometa i vidljivosti

                 -uklop i regulacija daljinski:

                                  -procesor razdjelnika PRO - JRr (+GSM/Ethernet/WiFi modul-dodatna oprema**)

                 - limitMAX = podesivo ograničenje najvišeg radnog napona instalacije rasvjete u nivou 100%

                 - stabMAX = stabilizacije napona u nivou 100% na 230V(ili po zahtjevu)

                 - stabREG = stabilizacije maximalne vrijednosti napona u nivou 100% na podesivoj vrijednosti i

                                          automatskim podešavanjem opsega regulacije

                 - saveENERGY-1 = ušteđenu energiju izračunava processor razdjelnika na osnovi obračuna vremena

                                                     i nivoa regulacije (% neregulirane  energije);

                 - saveENERGY-2 = ušteđenu energiju izračunava processor razdjelnika na temelju signala iz mjerila

                                                        energije s impulsnim izlazom(opcija s ugrađenim trofaznim direktnim mjerilom

                                                        energije s impulsnim izlazom));

                 - lampOUT   = dojava dostizanja podešenog postotka ispada izvora/svjetiljaka(samo uz saveENERGY-3)

                 - trueRMSV =  mjerenje stvarne efektivne vrijednosti reguliranog napona s prikazom na displeju

                                             procesora razdjelnika

                 - sistem zaštite od dodira dijelova pod naponom i nadstruje/kratkog spoja se izvodi prema projektu/

                    zahtjevu(diferencijalna strujna zaštita,magneto-termički prekidači,visokoučinski osigurači s

                    rastavnim podnožjima)

             Dopunska izvedba po zahtjevu:

                          -za unutarnju ugradnju(čelični limeni ormar s poliuretanskim ili epoksidnim -IP43,uzemljeni

                                   metalni dijelovi)

                                  -IP 54 za sve izvedbe

                                  -u izvedbama nazivne snage:oznaka  x=2a - 3 x 5 kVA, x=3a - 3 x 10 kVA,     

             Dopunski opseg isporuke:

                          -fco gradilište,ispitan,zapakiran,utovaren,s ispitnim protokolima,tipskim

                                   atestima i Izjavama o sukladnosti proizvoda

                                  -ispitivanje funkcije nakon montaže i puštanje u pogon,izdavanje protokola o puštanju u  rad

                                  -ugovoren interventni servis u garantnom roku

                                  -ugovoren redovni servis u garantnom roku

             Dodatne usluge po zahtjevu:

             - revizija i prilagodba projekta(od strane renomiranog ovlaštenog inženjera-projektanta javne rasvjete)

                 - savjetovanje s projektantima,stručnim osobljem investitora,službama održavanja-predavanje i praktični dio

 

             Razdjelnici i regulatori su sukladni hrvatskim standardima HRN EN 50274:2002,HRN EN 60439-1:1999/A1:2004,HRN EN 60947-4-3:2005, HRN EN 61000-3-2:2001 i HRN EN 61000-3-3:1997 i važećim propisima-zadovoljava uvjete HEP-a  i sukladan je sa zahtjevima Pravilnika o električnoj opremi  namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 135/2005),Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN br. 16/2005) te EU Direktivom 2004/108/EC.Izdajemo proizvodne i ispitne ateste i izjave o sukladnosti i kvaliteti nakon izvršene ugradnje i probnog pogona.

 

*- kontinuirana regulacija omogućuje meke prijelaze intenziteta (nema prenaponskih nadvišenja i poteznih strujnih naleta i kratkotrajnog rada  u praznom hodu prilikom preklapanja prigušnica/transformatora pod punim opterećenjem-što je izrazito loše(-svojstvo regulatora rasvjete sa skokovitim prijelazom)za instalaciju i svjetiljke,HID-plinom punjeni  izvori su osjetljivi na nagle promjene napona i propade struje(gase se , ne pale se ponovo kod nižeg napona-u regulaciji,ovo svojstvo je izrazitije s protokom živonog vijeka izvora,a pogađa najprije izvore na krajevima kraka kabelskog razvoda(veći pad napona);

-za detaljnije informacije i usporedbu  sistema regulacije rasvjete vidi USPOREDBA SISTEMA REGULACIJE RASVJETE

**- dodatna oprema nije u opsegu i roku isporuke razdjelnika,već sustava daljinskog nadzora

 

Tehnički podaci:

 

Nazivna  snaga: x=1—3x2kVA;x=2—3x4kVA;x=3—3x7 kVA;x=4 - 3x12 kVA

Napon napajanja: 3x400/230 V,50 Hz

Tolerancija napona napajanja:0,851,1 Un 

Opseg regulacije: PWM 50(60) - 100%  rel.intenziteta NaV(HQI)

Točnost regulacije:+/- 0,2%

Ukupni toplinski gubici:< 3%

Temperatura okoline: -25 - 30 o C

Hlađenje:prisilno vent.30m3/h

Relativna vlažnost: kl. F rel.vl.(10-95%)

Kućište:1130x1000x320 mm(ojačani poliester),IP43,montaža na temelj

 

Up Arrow Callout: NA VRH