Text Box: 	             Izvedba PRO-1,2N                               Izvedba PRO-3N
Text Box: 	Blok shema u izvedbi PRO-1,2N
Text Box: 	Blok shema u izvedbi PRO-3N
Up Arrow Callout: NA VRH
Text Box: 	Razdjelnici cestovne rasvjete ELREM PRO-xN

     Razdjelnik regulacije vanjske i unutarnje rasvjete ELREM PRO-xN opremljen trofaznim elektroničkim regulatorom emReg-R 3x400V i dodatnim transformatorom TRRn 400/42V je realiziran kao samostojeći ormar  za uklop ,regulaciju i razvod instalacije javne rasvjete sa priključcima za 1-6 razvodnih kabela za napajanje standardnih izvora s plinom punjenim žaruljama-metalhalogene(HQI) i visokotlačni natrij(HPS,NaH).Razdjelnik se izrađuje prema projektu.

             Funkcija regulacije relativnog intenziteta rasvjete je kontinuirana od 50%(natrij visokog tlaka-NaV)(60% za metalhalogene-HQI) do 100%,te se izvodi kontinuirano ili u dva ili više stupnja na nivoima relativnog intenziteta,s mekim prijelazima.Vrijeme  rada sa sniženim intenzitetom-štednog pogona je programski postavljeno i korisnik ga može mijenjati putem interaktivnog sučelja procesorskog uređaja,s do tri različita sezonska  programa,  vođena   po   upravljačkom   programu   u   uređaju   za   nadzor   i   upravljanje razdjelnikom ( procesorskom uređaju sa interaktivnim sučeljem-digitalnim LCD i funkcijskom tastaturom PRO-CRN ),.Regulator rasvjete ima podesivo ograničenje najvišeg radnog napona instalacije rasvjete u nivou 100%* koji neće biti prekoračen u slučaju porasta mrežnog napona iznad granične vrijednosti(dodatna opcija-limitMAX).te tako ograničavajući najveći dopušteni napon napajanja rasvjetne instalacije na odgovarajuću vrijednost koja ne ovisi o nadnaponima u mreži,značajno doprinosi produženju vijeka uporabe izvora.                                            

             Regulator ima kontroliranu temperaturu i aktivnu dvostupanjsku zaštitu u slučaju termičkog preopterećenja;te sve ostale potrebne zaštite:prenaponsko prigušenje i dvostupanjsku prenaponsku zaštitu  od tranzijenata odvođenjem energije nadvišenja, iznimno brzu aktivnu nadstrujnu i zaštitu od kratkog spoja(samoinicirajući i samonadzirani prekid struje regulatora u vremenu 10-100us,samostalni pokušaj ponovne prorade,kontrolni i sigurnosni protokoli s procesorom razdjelnika),dijagnostiku  s pamćenjem kvarova,te signal ispada(kvara ili prorada najvišeg stupnja zaštite)regulatora koji predstavlja zahtjev procesoru razdjelnika za automatskim uklopom premoštenja regulatora(bypass).

             Slične zaštite su ugrađene i u sklop razdjelnika,s odgovarajućom funkcijom i selektivnosti. Razdjelnik ima ugrađena prigušenja i zaštite od tranzijentnih prenapona, zaštite od nadstruje i kratkog spoja, te temperaturne kontrole(hlađenje i grijanje) i zaštite.Ova visoka razine zaštite osigurava praktično punu raspoloživost funkcije napajanja rasvjete(puni pogon u slučaju kvara),te vrlo visok stupanj zaštite opreme u razdjelniku i instalacije.

             Ova vrsta regulatora rasvjete ne utječe i nije ovisna o valnom obliku i faktoru snage instalacije.Regulirani napon ima sinusni valni oblik napona pojne mreže bez unosa izobličenja ( THDu < 0,2 % ),zahvaljujući PWM regulaciji i vrlo učinkovitom harmoničkom prigušenju.Efikasnost regulacije je vrlo dobra,bolja od 97%.Uključenje rasvjete je predviđeno za razne opcije:uklop u pojnoj točki,daljinski i lokalno putem foto-releja Fs(luxomata).

Standardne funkcije su:

             -uklop lokalno signalima iz:

                          -foto-releja(luksomat-dodatna oprema**)

                                  -po upravljačkim programima uklopa i regulacije u uređaju za nadzor i upravljanje

                                   razdjelnikom-procesorskom uređaju PRO - CRN sa interaktivnim sučeljem-digitalnim displejem i

                                   funkcijskom tastaturom.Funkcija uklopa je predviđena kao rezervni način uključenja(po

                                   upisanoj godišnjoj tablici izlaska/zalaska sunca DHMZ).

             -regulacija relativnog intenziteta rasvjete:

                          -PWM(pulsno-širinska modulacija) regulacija napona primara dodatnog transformatora u

                                   serijskom spoju                  

                                  -ne utječe i nije ovisna o valnom obliku i faktoru snage instalacije rasvjete

                                  -kontinuirana u stand. opsegu od 0%(halogena,neonska),(50%NaV,60% za metalhalogene izvore) do 100%

                                   relativnog intenziteta;      

                                  -korisnik parametre(intervale i relativni intenzitet) može mijenjati putem interaktivnog sučelja

                                   procesorskog uređaja

             -nadzor i zaštita regulatora rasvjete:

                          -procesorski kontroler regulatora,s dijagnostikom i memorijom kvarova/prorada zaštite

                                  -kontrolirana temperatura-grijanje i hlađenje

                                  -aktivnu dvostupanjsku zaštitu regulatora u slučaju termičkog preopterećenja

                                  -prenaponsko prigušenje i dvostupanjsku prenaponsku zaštitu  od tranzijenata odvođenjem

                                   energije nadvišenja

                                  -iznimno brzu aktivnu nadstrujnu i zaštitu od kratkog spoja(samoinicirajući i samonadzirani

                                   prekid struje regulatora u vremenu 10-100us)

                                  -samostalni pokušaj ponovne prorade,kontrolni i sigurnosni protokoli s procesorom razdjelnika

                                  -signal ispada(pojava kvara ili prorada najvišeg stupnja zaštite)regulatora koji predstavlja

                                   zahtjev procesoru razdjelnika za automatskim uklopom premoštenja regulatora(bypass)

                                   sklopnikom

             -nadzor i zaštita razdjelnika regulacije rasvjete:

                          -procesorski kontroler razdjelnika PRO - CRN,s dijagnostikom i memorijom kvarova/prorada

                                   zaštite,brojači sati rada po nivoima intenziteta,

                                  -saveFAULT funkcija-rad u režimu premoštenja u slučaju kvara i/ili prorade zaštite

                                  -kontrolirana temperatura-grijanje(100W s termostatom) i hlađenje(filtrirani usis i prisilno

                                   ventilirani otsis zraka s termostatom),alarmni termostat

                                  -aktivnu dvostupanjsku zaštitu razdjelnika u slučaju termičkog preopterećenja(kvar hlađenja)

                                  -prenaponsko prigušenje i dvostupanjsku prenaponsku zaštitu  od tranzijenata odvođenjem

                                   energije nadvišenja

                                  - brzu nadstrujnu i zaštitu od kratkog spoja,selektivno s razvodom

                                  -dvostruko prigušenje(filtracija) harmoničkih izobličenja i tranzijenata ( THDu < 0,2 % )

                                  -system zaštite od dodira dijelova pod naponom,nadstruje i kratkog spoja TN-C

             Standardna izvedba je:

                          -za vanjsku ugradnju(ojačani poliesterski ormar-IP43,uzemljeni metalni dijelovi,izolirano

                                   kućište)

                                  -u izvedbama prolazne(nazivne) snage:oznaka  x=1- 3 x 2 kVA, x=2 - 3 x 4 kVA,

                                   x=3 - 3 x 7kVA,x=4 - 3 x 12kVA.

             Standardni opseg isporuke:

                          -fco proizvodni pogon Rakitje,ispitan,zapakiran,utovaren,s ispitnim protokolima,tipskim

                                   atestima i Izjavama o sukladnosti proizvoda

                                  -garancija 2 godine po standardnim uvjetima za naše proizvode

                                  -osiguran servis i rezervni dijelovi u garantnom roku i 7 godina nakon njegovog isteka

 

             Dopunske funkcije po zahtjevu su:

                 -regulacija lokalno:

                                  -kontinuirana u standardnom opsegu od 50%(60% za metalhalogene izvore) do 100%

                                    relativnog intenziteta;s tri programabilna stupnja na nivoima 100%,75% i 50% relativnog

                                    intenziteta(ili po zahtjevu),s mekim prijelazima*

                 - limitMAX = podesivo ograničenje najvišeg radnog napona instalacije rasvjete u nivou 100%

                 - stabMAX = stabilizacije napona u nivou 100% na 230V(ili po zahtjevu)

                 - stabREG = stabilizacije maximalne vrijednosti napona u nivou 100% na podesivoj vrijednosti i

                                          automatskim podešavanjem opsega regulacije

                 - sistem zaštite od dodira dijelova pod naponom i nadstruje/kratkog spoja se izvodi prema projektu/

                    zahtjevu(diferencijalna strujna zaštita,magneto-termički prekidači,visokoučinski osigurači s

                    rastavnim podnožjima)

             Dopunska izvedba po zahtjevu:

                          -nezavisno regulirane faze

                          -za unutarnju ugradnju(čelični limeni ormar s poliuretanskim ili epoksidnim -IP43,uzemljeni

                                   metalni dijelovi)

                                  -IP 54 za sve izvedbe

                                  -u izvedbama prolazne(nazivne) snage:oznaka  x=2a - 3 x 5 kVA, x=3a - 3 x 10 kVA,   

             Dopunski opseg isporuke:

                          -fco gradilište,ispitan,zapakiran,utovaren,s ispitnim protokolima,tipskim

                                   atestima i Izjavama o sukladnosti proizvoda

                                  -ispitivanje funkcije nakon montaže i puštanje u pogon,izdavanje protokola o puštanju u  rad

                                  -ugovoren interventni servis u garantnom roku

                                  -ugovoren redovni servis u garantnom roku

             Dodatne usluge po zahtjevu:

             - revizija i prilagodba projekta(od strane renomiranog ovlaštenog inženjera-projektanta javne rasvjete)

                 - savjetovanje s projektantima,stručnim osobljem investitora,službama održavanja-predavanje i praktični dio

 

             Razdjelnici i regulatori su sukladni hrvatskim standardima HRN EN 50274:2002,HRN EN 60439-1:1999/A1:2004,HRN EN 60947-4-3:2005, HRN EN 61000-3-2:2001 i HRN EN 61000-3-3:1997 i važećim propisima-zadovoljava uvjete HEP-a  i sukladan je sa zahtjevima Pravilnika o električnoj opremi  namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 135/2005),Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN br. 16/2005) te EU Direktivom 2004/108/EC.Izdajemo proizvodne i ispitne ateste i izjave o sukladnosti i kvaliteti nakon izvršene ugradnje i probnog pogona.

 

*- kontinuirana regulacija omogućuje meke prijelaze intenziteta (nema prenaponskih nadvišenja i poteznih strujnih naleta i kratkotrajnog rada  u praznom hodu prilikom preklapanja prigušnica/transformatora pod punim opterećenjem-što je izrazito loše(-svojstvo regulatora rasvjete sa skokovitim prijelazom)za instalaciju i svjetiljke,HID-plinom punjeni  izvori su osjetljivi na nagle promjene napona i propade struje(gase se , ne pale se ponovo kod nižeg napona-u regulaciji,ovo svojstvo je izrazitije s protokom živonog vijeka izvora,a pogađa najprije izvore na krajevima kraka kabelskog razvoda(veći pad napona);

-za detaljnije informacije i usporedbu  sistema regulacije rasvjete vidi USPOREDBA SISTEMA REGULACIJE RASVJETE

**- dodatna oprema nije u opsegu i roku isporuke razdjelnika

 

Tehnički podaci:

 

Nazivna snaga:  x=1—3x2kVA;x=2—3x4kVA;x=3—3x7 kVA;x=4 - 3x12 kVA

Napajanje: 3x400/230 V,50 Hz

Tolerancija napona:0,851,1 Un 

Regulacija: PWM 0%,50(60) - 100%  rasvijetljenosti (žarna nit;halogena-12Vdc+230Vac;neonska-230V/xkV;NaV;HQI)

Točnost regulacije:+/- 0,2%

Ukupni toplinski gubici:< 3%

Temperatura okoline: -25 - 30 o C

Hlađenje:prisilno 30m3/h

Relativna vlažnost: kl. F rel.vl.(10-95%)

Kućište:1130x1000x320 mm(ojačani poliester),IP43,montaža na temelj